izdavačko preduzeće
prijava | registracija


Evaluacija udžbeničkih kompleta iz matematike od V do VIII razreda u izdanju MATEMATISKOPA

Na kraju prvog polugodišta anketirano je 150 nastavnika koji nastavu izvode po udžbenicima MATEMATISKOPA i 50 nastavnika koji su se opredelili za udžbenike drugih izdavača. Evaluacijom je obuhvaćeno 50% škola koje koriste udžbenike MATEMATISKOPA a učestvovalo je 150 nastavnika. Nastavnici iz preostalih 50% škola izjasniće se po anketi koja će biti sprovedena tokom drugog polugodišta.

Anketa je imala za cilj da proveri u kojoj meri udžbenici matematike ispunjavaju propisane standarde kvaliteta udžbenika.
Nastavnici su saglasni u mišljenjima da su sadržaji udžbenika relevantni za ostvarivanje plana i programa u svim razredima. Istaknuto je da je povezanost gradiva u jednom razredu i vertikalna povezanost gradiva sa mlađim i starijim razredima odlično realizovana. Veliki broj primera, pitanja i zadataka povezuje matematiku sa drugim naukama i podstiče učenike da matematiku koriste u svakodnevnom životu.

Većina anketiranih nastavnika posebno ističe jasnu koncepciju i strukturu udžbenika. Sadržaji su prezentirani pregledno sa funkcionalnim ilustracijama. Jezik i stil izlaganja prilagođen je uzrastu i predznanju učenika. Neguje se različitost i posebnost učenika i za svaku kategoriju ima dovoljno adekvatno odabranih materijala. Izbor primera, gradacija zahteva, veoma edukativna uputstva i raznovrsno plasirane ideje u rešavanju problema motivišu učenike na rad, a posebno na samostalni rad. Takođe omogućava relativno brz napredak učenika, kao i samostalno učenje i samokontrolu.

Struktura udžbenika je takva da se u okviru celina tema jasno, naslovima ističu delovi koji se realizuju tokom svakog časa, što nastavnicima olakšava pripremu nastave. Ovo je posebno istaknuto od strane nastavnika koji predaju matematiku, a nisu se obrazovali za taj posao. U udžbenicima nisu uočene materijalne greške, osim manjeg broja neizbežnih štamparskih grešaka. Ove greške i radni predlozi i mišljenja anketiranih nastavnika dostavljeni su autoru na razmatranje i postupanje.

Anketirani nastavnici su posebno istakli zbirke za dodatnu nastavu koje pomažu u radu sa nadarenim učenicima.
Kod nastavnika koji ne koriste u nastavi udžbenike MATEMATISKOPA, a prihvatili su da učestvuju u anketi preovladava mišljenje da su udžbenici MATEMATISKOPA veoma kvalitetni i da ih koriste kao dopunu u redovnoj nastavi. Ovi nastavnici smatraju da ucbenici MATEMATISKOPA doprinose podizanju nivoa nastave i nivoa znanja učenika. Nekolicina od ovih nastavnika istakla je da se u izboru udžbenika rukovodila smanjenim zahtevima, obrazlažući to nezainteresovanošću velikog broja učenika.
Uglavnom nisu pravili poređenja sa udžbenicima drugih izdavača, jer se u anketi to nije ni tražilo.

Izdavačko preduzeće Matematiskop
11000 Beograd, Despota Olivera 6.
e-mail: office@matematiskop.co.rs.
Telefoni: + 381 11 241 34 03
+ 381 11 380 70 90.